Rezervace hry

T: 577 152 168 (klub)
www.tycko.cz

Provozní řád GCLKO

 

Provozní řád GCLKO, jehož součástí je provozní řád hřiště, cvičných ploch, golfové akademie a Indoorgolfu dalších ploch, které jsou součástí SPA & GOLF Resortu Hotel Lázně Kostelec u Zlína. 

 

1. Obecná ustanovení

 

1.1 Provozní řád jednoznačně stanovuje pravidla, práva a povinnosti všech návštěvníků areálu golfového hřiště, které užívá Golf Club Lázně Kostelec u Zlína, spolek (dále jen „GCLKO"), se sídlem Lázně 493, Kostelec, 763 14 Zlín, schválená provozovatelem (ZLÍNSAT, spol s r. o.)

1.2 Každý návštěvník svým vstupem do resortu vyjadřuje svůj souhlas být vázán právy a povinnostmi tohoto Provozního řádu.

1.3 GCLKO je součásti areálu Spa & Golf resortu Lázně Kostelec u Zlína (dále jen „resort").

1.4 Hřištěm se rozumí nejen devítijamkové hřiště (včetně odpališť, drah jednotlivých jamek, vodních a písečných překážek, pole hřiště, jamkovišť, okolí jednotlivých drah jamek a ostatní plochy hřiště), ale také cvičné plochy (putting a chipping greeny, cvičný bunker), tříjamková akademie, jakož i všechny ostatní objekty a prostory klubovny, včetně golfové restaurace 19. Jamka, parkovací místa, hlavní vjezd a přístupové cesty do resortu.

1.5 Pro účely golfového hřiště slouží také driving range, jehož provozovatelem je ZLÍNSAT s r.o., a řídí se samostatným Provozním řádem driving range, který je přílohou č.1 tohoto Provozního řádu.

1.6 Návštěvníky GCLKO se rozumí hráči golfu, jejich doprovod, diváci, návštěvníci a hosté resortu, osoby areálem procházející a ostatní osoby, které mají souhlas provozovatele.

1.7 Návštěvníci jsou povinni dodržovat Provozní řád GCLKO, pokyny provozovatele a odpovědných osob.

1.8. Osoby pohybující se v okolí golfového hřiště jsou upozorňovány na možné nebezpečí výstražnými tabulkami.

1.9 V případě nedodržení pokynů v tomto Provozním řádu, pokynů provozovatele a odpovědných osob, a na výstražných tabulkách v resortu, nenese provozovatel odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníků a způsobené škody na majetku.

1.10 Návštěvníci plně zodpovídají za škody, které způsobí vlastním zapříčiněním, nedodržením Provozního řádu, Místních pravidel GCLKO a nedodržením provozovatele a odpovědných osob, ať už na svém zdraví či zdraví jiných osob, na majetku svém, klubu nebo jiných osob. Provozovatel neodpovídá za škody na vybavení a vlastních věcech návštěvníků přinesených do resortu.

1.11 Hrubé a vulgární chování a jednání vůči provozovateli nebo odpovědným osobám je považováno za hrubé porušení Provozního řádu a každá osoba, která se ho dopustí může být vykázána z resortu.

1.12 V případě opakovaného porušování Provozního řádu může být osoba tímto způsobem jednající vykázána trvale.

1.13 Provozovatelem se zde rozumí zaměstnanci a ostatní pracovníci, kteří zajišťují činnost, obsluhu nebo provoz golfového hřiště.

1.14 Odpovědná osoba ve smyslu tohoto Provozního řádu je člen výkonného výboru GCLKO, prezident, manager, marshall, greenkeeper, obsluha restaurace 19. Jamka (= obsluha golfové recepce), akreditovaný nebo delegovaný cvičitel či trenér, při soutěžích rozhodčí a členové soutěžního výboru.

1.15 Golfové hřiště Lázně Kostelec u Zlína není veřejné hřiště, umožňuje však hru i osobám, které jsou BEZ herního hendikepu(dále jen HCP), nebo jsou držiteli osvědčení pro hru na golfovém hřišti s podmínkou doprovodu minimálně jednoho hráče, který má herní HCP 36 nebo nižší. Hráči, kteří nesplňují tyto podmínky, mohou využívat cvičné plochy, driving range a tříjamkovou akademii.

1.16 Golfové hřiště GCLKO a další plochy určené pro golfovou hru jsou přístupné návštěvníkům a hráčům dle aktuální provozní doby v závislosti na ročním období.

1.17 Mimo provozní dobu a vlastní hru je zakázáno vstupovat na hřiště. Ten, kdo poruší toto ustanovení, tak činí na vlastní nebezpečí. V areálu se lze pohybovat jen po vyznačených cestách a to na vlastní nebezpečí (nebezpečí zásahu míčkem, bleskem, v zimě pak proboření ledu na vodních nádržích). Osoby pohybující se po hřišti mimo provozní dobu mohou být ze hřiště vykázání, členům klubu za toto chování může být udělena sankce dle rozhodnutí výkonného výboru.

1.18 Trenérskou a cvičitelskou činnost je povoleno provádět pouze smluvním trenérům a cvičitelům GCLKO nebo osobám pověřeným či s výslovným svolením vedení klubu.

1.19 Pojem Provozní řád je totožný s pojmem Návštěvní řád.

 

2. Klubovna

 

2.1 V klubovně se nachází golfová recepce. Recepce slouží k registraci, rezervaci a odbavení hráčů před golfovou hrou a využitím ploch GCLKO určeným ke golfové hře.

2.2 Na golfové recepci probíhá správa čipových karet k vydavači míčů na driving range (viz Provozní řád Driving Range).

2.3 Klubovna je pro návštěvníky přístupná podle aktuální provozní doby.

2.4 V závislosti na ročním období, momentálním stavu počasí a hřiště či z jiných vážných příčin si provozovatel vyhrazuje právo provozní dobu změnit.

2.5. V časech mimo provozní dobu klubovny plní funkci golfové recepce hotelová recepce.

2.6 Ve všech vnitřních prostorách klubovny je zakázáno kouřit, a to i elektronické cigarety nebo podobná zařízení.

2.6 V klubovně na chodbě se nachází nástěnka, kde jsou vyvěšeny všechny provozní aktuality a závazné dokumenty GCLKO.

2.7 Šatny, skříňky a sprchy je možné využívat v provozní době. Každý návštěvník šaten je povinen udržovat v šatně pořádek a při odchodu za sebou šatnu zamknout a klíč odevzdat na golfové recepci.

2.8 Ručníky a osušky nejsou součástí vybavení šaten a hráči je nemohou nárokovat.

2.9 Do klubovny není povolen vstup s golfovým vozíkem, pouze s bagem.

2.10 Psi a další zvířata se mohou pohybovat pouze na zahrádce, nikoli ve vnitřních prostorách klubovny. Psi mají mimořádně povolen vstup pouze s výslovným souhlasem obsluhy golfové recepce.

 

3. Hráči golfu/ rekreační hráči/zájemci o golf/ doprovod hráče vstupující na hřiště/ návštěvníci a ostatní uživatelé a osoby pohybující se na dalších plochách GCLKO

 

3.1 Hráčem golfu se rozumí hráč, který má dostačující herní výkonnost (získal Osvědčení pro hru na hřišti), tj. herní hendikep (dle hendikepového řádu České golfové federace, dále jen „ČGF"). Hráč je členem golfového klubu, registrovaném v ČGF nebo v jiné golfové federaci nebo sdružení v zahraničí.

3.2 Hráči golfu mají po řádném odbavení možnost využívat všechny plochy GCLKO.

3.3 Hráči, kteří nemají herní status, tzn. zájemci o golf nebo rekreační hráči mají přístup na cvičné plochy, golfovou akademii a driving range. Vstup na hřiště je povolen pouze s garantem.

3.4 Zvláštním případem je nehrající doprovod hráče (caddy) na hřišti. O přítomnosti takové osoby musí hráč, jehož osoba doprovází, informovat obsluhu golfové recepce. V takovém případě odpovídá za chování a jednání této osoby hráč, kterého tato osoba doprovází. I doprovod je povinen dodržovat Provozní řád GCLKO.

3.5 Není-li hráč způsobilý ke hře, může mu být odepřen vstup na hřiště, výjimky z tohoto pravidla povoluje, vedení klubu, marshall nebo trenér po dohodě s vedením klubu.

3.6 Návštěvník, který není účastníkem golfové hry, ani doprovodem, nesmí vstoupit do hřiště bez svolení recepce.

3.7 Všichni hráči jsou povinni se před před vstupem na hřiště nebo další plochy určené pro golfovou hru řádně identifikovat a odbavit na golfové recepci.

3.8 Identifikace hráče golfu probíhá předložením magnetické karty člena ČGF nebo klubové karty FEE (řádní a roční členové) obsluze golfové recepce. Rekreační hráči mají povinnost se před vstupem na plochy GCLKO řádně odbavit, mají přístup pouze na plochy klubu, kde není vyžadován herní status hráče.

3.9 Hráči jsou před zahájením hry na hřišti povinni rezervovat tee time - čas zahájení hry (osobně v klubovně, telefonicky, písemně, na webu www.tycko.cz nebo přes mobilní aplikaci Týčko)

3.10 Všichni uživatelé golfového hřiště jsou povinni dbát golfové etiky, tak jak je definována v platných Pravidlech golfu vydaných ČGF a schválených Royal & Ancient (dále jen R&A).

3.11 V případě porušení golfové etiky nebude umožněn hráči či jinému uživateli vstup na hřiště, případně bude vykázán bez náhrady. Pravomoc rozhodnout mají odpovědné osoby.

3.12 Provozovatel má právo hráči odebrat Osvědčení pro hru na hřišti, pokud má pochybnosti o jeho validitě, osobě garanta, či dostatečné připravenosti hráče neuznat, či požadovat jeho potvrzení od klubem akceptovaného garanta.

3.13 Osoby, které se pohybuji na hřišti a dalších plochách určených ke golfové hře mohou být vyzvány provozovatelem k ověření odbavení.

3.14 Hráč je povinen se po celou dobu užívání ploch GCLKO na požádání prokázat potvrzením o úhradě poplatku za služby (denní FEE nebo roční FEE).

3.15 Osoby pohybující se hřišti nebo dalších zpoplatněných plochách určených ke hře bez řádného odbavení mohou být provozovatelem okamžitě vykázány, při opakovaném takovém jednání jim může být zamezen přístup zcela.

3.16 Členové GCLKO mají právo užívat všechny prostory GCLKO dle herního statusu, i ti jsou však povinni se před vstupem řádně odbavit.

3.17 Členství v klubu je dobrovolné a členem GCLKO se může stát každá fyzická osoba bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti a rasy a státní příslušnosti, na základě vyplnění přihlášky - všechny podrobnosti týkající se členství jsou formulovány ve stanovách spolku.

3.18 členskou základnu tvoří řádní členové, čestní členové, členové z řad mládeže

3.19 Pro návštěvníky platí přísný zákaz zvedání jiných než vlastních golfových míčů na hřišti i cvičných plochách. Je zapovězen vstup na dopadovou plochu driving range. Je přísně zakázáno odnášet golfové míče z vlastnictví resortu mimo prostor resortu. Každý, kdo takto bude jednat, je povinen uhradit pokutu za porušení ve výši 500 Kč.

 

4. Hřiště

 

4.1 Osoby pohybující se na hřišti jsou povinny dodržovat platná Pravidla golfu vydaná ČGF a schválená R&A a Místními pravidly, přičemž Místní pravidla jsou nadřazená, tvoří přílohu č.2 Provozního řádu a jsou také uvedena na score cards.

4.2 Vstup na devítijamkové hřiště je zpoplatněn. Poplatky se hradí zásadně před hrou. Při identifikaci na recepci je hráč golfu povinen se prokázat členskou kartou ČGF nebo jiným identifikačním dokladem. Obsluha recepce zaznamená údaje hráče, který tímto výslovně souhlasí s tím, aby provozovatel pro účely provozování golfového hřiště zpracovával ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, osobní data hráče získané v souvislosti s poskytováním jeho služeb. Tyto údaje mohou být v přiměřeném rozsahu použity k informování o nabízených produktech a službách provozovatele nebo ke zjišťování míry spokojenosti hráčů. Hráč výslovně ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, souhlasí s využitím svého elektronického kontaktu k předem nevyžádanému sdělení provozovatele o nabízených produktech a službách provozovatele nebo ke zjišťování míry spokojenosti hráčů. Hráč bere na vědomí, že tento svůj souhlas může kdykoliv odvolat.

4.3 Provozovatel má právo Osvědčení pro hru na hřišti, pokud má pochybnosti o jeho validitě, osobě garanta, či dostatečné připravenosti hráče neuznat, či požadovat jeho potvrzení od klubem akceptovaného garanta.

4.4 Časový limit pro 9 jamek je 2 hodiny 45 minut, pro 18 jamek 5 hodin 30 minut. Pokud odpovědná osoba usoudí, že hráč není schopen dosavadním tempem hry tento limit dodržet, může být požádán o zrychlení. Při opakování této situace může být požádán, aby vynechal jednu nebo více jamek, popřípadě může být vyloučen ze hry.

4.5 Hřiště není uzpůsobeno k provozu golfových vozíků - buggy. Golfové buggy nelze zapůjčit, slouží pouze provozovateli resortu.

 

5. Povinnosti hráčů a návštěvníků

 

5.1 Návštěvník je povinen v celém areálu golfového hřiště dodržovat zásady bezpečnosti a neohrožovat žádným způsobem ostatní návštěvníky ani osoby a zvířata mimo hranice areálu.

5.2 Návštěvník je povinen dodržovat provozní pokyny marshallů, greenkeeperů, trenérů a dalších odpovědných osob a respektovat výstražné cedule na hřišti.

5.3 Návštěvníci berou na vědomí, že v areálu hřiště probíhá golfová hra a hrozí nebezpečí úrazu zásahem golfového míče. V případě nedodržení pokynů na výstražných cedulích, či zveřejněných v Provozním řádu, provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníka. Hráči jsou povinni dodržovat pravidla golfové hry, golfové etiky a Místní pravidla. Při jejich porušení mohou být ze hry vyloučeni bez náhrady.

5.4. Při hře na vzdálenost kam hráč nevidí nebo má zhoršený výhled nebo jsou před ním a v jeho dosahu hry další účastníci, je povinen se přesvědčit, zda jeho počínání nezpůsobí škodu nebo zdravotní újmu a podle toho jednat.

5.5 Hráč nebo skupina hráčů jsou povinni pustit před sebe rychlejší hráče, pokud mají před sebou jednu nebo více volných jamek.

5.6 Hráč je povinen udržovat hřiště v hratelném stavu, musí udržovat pořádek na hřišti.

5.7 Hráč a doprovod hráče musí být dle golfových zvyklostí vhodně oblečen (včetně obuvi).

5.8 Hráč je povinen opravovat vyseknuté drny (řízky - divoty), vypichovat pitchmarky - stopy po dopadu míče (nejen vlastní) a uhrabovat po sobě bunkery.

5.9 Hrábě na úpravu písku se ukládají mimo bunkery.

5.10 Hráč nesmí své okolí obtěžovat nadměrným hlukem, vyzváněním mobilních telefonů a chováním neslučujícím se s golfovou etiketou a dobrými mravy.

5.11 Na golfovém hřišti je zakázán nácvik jednotlivých golfových technik, kromě plynulé hry respektující tempo hry. Zejména hra více míči jako je nácvik chipp a pitch v blízkosti greenů, nácvik odpalů z odpališť, nácvik puttování na greenech apod. K tomu účelu slouží pouze tréninkové plochy v areálu.

5.12 Hráči mladší 14 let mají povolen vstup na hřiště pouze se zákonným zástupcem nebo pověřenou osobou starší 18 let. Výjimku tvoří hra na turnajích.

 

6. Cvičné plochy - chipping a putting green, tříjamková akademie

 

6.1 Každý uživatel je povinen se před užíváním chipping a putting greenu, tříjamkové akademie řádně odbavit na recepci.

6.2 Na chippping a putting greenu je zakazáno hrát s cvičnými míči z driving range.

6.3 Na chipping a putting greenu, ani akademii není povoleno předvádění hry, výuka a trénování hráčů, tuto činnost mohou vykonávat pouze smluvní trenéři a cvičitelé GCLKO nebo osoby pověřené nebo s výslovným svolením vedení GCLKO.

6.4 Putting green je určen pouze pro puttování, je zakázáno na něj chippovat.

6.5 Hráči jsou povinni po sobě uhrabávat cvičné bunkery, opravovat vyseknuté drny, vypichovat pitchmarky (důlky po dopadu míče na green).

6.6 Hráči nesmí svým chováním rušit ostatní uživatele.

6.7 Není dovoleno na plochách určených ke hře nechávat své děti bez dozoru zákonného zástupce nebo pověřené osoby (trenér, cvičitel).

6.8 Všichni návštěvníci jsou povinni udržovat pořádek a dbát pokynů pověřených a odpovědných osob.

6.9 Hráč využívající akademii má přednost hry před hráči hrající na driving range, z důvodu bezpečnosti má hráč právo si vynutit tuto přednost verbálními projevy směrem k uživatelům driving range.

6.10 Na odpalištích akademie je výslovně zakázáno provádět cvičné švihy.

6.11.S golfovými vozíky je zakázáno přejíždět přes odpaliště a vjíždět na greeny a odpaliště.

 

7. Indoor golf

 

7.1 Vstup do prostor Indoor golfu je povolen pouze v suché a čisté sportovní obuvi. Nepřípustná je obuv s hrubou podrážkou nebo ostrými hranami, podpatky apod.

7.2 Děti mladší 14 let mají vstup povolen pouze v doprovodu a pod dohledem zákonného zástupce nebo pověřené osoby (trenér, cvičitel).

7.3 Hráč je povinen odpalovat z rohože dle standardního golfového postoje.

7.4 Hráč při postoji a odpalu sám zodpovídá za vlastní vybavení.

7.5 Hráč odpovídá za to, že momentě odpalu neohrožuje ostatní uživatele a v dopadovém prostoru se nenachází jiná osoba.

7.6 Hráč je povinen po skončení hry uvést místo do původního stavu a vrátit koš na míče k vydavači.

7.7 Hráč je povinen míče, které se při jeho hře zachytí v síti, před odchodem ze sítě uvolnit.

7.8 Všechny ostatní osoby se musí zdržovat mimo prostor vymezený ke hře.

7.9 Uživatelé jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a neohrožovat žádným způsobem ostatní návštěvníky.

7.10 V celém prostoru Indoor golfu platí zákaz kouření.

7.11 Uživatelé jsou plně zodpovědní za zranění či jiné škody na majetku způsobené nedodržením Provozního řádu nebo vinou nestandardního postoje či odpalu.

7.12 Uživatel nesmí být při hře pod vlivem alkoholu či omamných látek.

7.13 Jakékoliv závady, nedostatky nebo poruchy jsou uživatelé bez prodlení oznámit obsluze golfové recepce.

7.14 Je zakázáno vynášení cvičných míčů z prostor Indoor golfu.

7.15 Obsluha je oprávněna vykázat hráče z Indoor golfu v případě porušení Provozního řádu, při nevhodném chování nebo úmyslném poškození zařízení.

7.16 Rezervaci lze zajistit telefonicky na tel. 577 152 168

7.17 V případě pozdního příchodu rezervace propadá. Čekací lhůta bez předešlé omluvy je 10 minut.

 

8. Marshall

 

8.1Marshall je odpovědná osoba pověřená Provozovatelem k výkonu činnosti této činnosti.

8.2 Osoby pohybující se na plochách určených ke hře jsou povinni řídit se jeho pokyny.

8.3 Marshall je povinen zajišťovat plynulý pohyb hráčů na hřišti, proto má právo pro plynulost hry sloučit flighty nebo zastavit pomalý flight a pustit rychlejší hráče před tento flight.

8.4 Marshall má právo z hřiště vykázat neodbaveného hráče nebo jinou osobu, která není oprávněna ke vstupu na hřiště.

8.5 Marshall má právo při nevhodném chování hráče vykázat jen z hřiště bez náhrady.

 

9. Turnaje

 

9.1 Hráč turnaje je povinen se před startem registrovat v určeném čase u soutěžního výboru.

9.2 Hráči jsou povinni informovat se o průběhu startu a dostavit se minimálně 10 minut před startem na určené odpaliště nebo dle propozic startéra.

9.3 V případě, že přihlášený hráč není schopen se dostavit ke startu, je povinen se odhlásit a to nejpozději 2 hodiny před plánovaným startem dle propozic turnaje.

9.4 V případě, že některý z flightů brzdí hru, může marshall nebo rozhodčí postavit stranou a pustit před něj rychlejší flight.

9.5 O vyhlášení výsledků turnaje v jednotlivých kategoriích jsou hráči informování dle aktuální situace (počet hráčů, plynulost hry, počasí a další okolnosti).

 

10. Další ustanovení

 

10.1 Na písčitých plochách hřiště je pohyb osob mimo údržbu zakázán. Ve vodních nádržích hřiště je zakázáno koupání a rybaření.

10.2 V celém areálu je zakázáno nechávat děti mladší 14 let bez dozoru zákonného zástupce nebo pověřené dospělé osoby starší 18 let.

10.3 V areálu golfového klubu i na hřišti je zakázáno volné pobíhání psů. Psi se mohou v rámci areálu resortu pohybovat pouze po vymezených cestách a to na vodítku. Pes nesmí obtěžovat štěkáním a svým pohybem ostatní návštěvníky. Majitel psa je povinen uklidit jeho exkrementy. Na plochách určených ke hře je výslovně zakázán volný pohyb psů nebo jejich venčení.

10.4 Jakékoliv úpravy a přesouvání stojanů, strojového, informačního, ohraničujícího nebo jiného vybavení je návštěvníkům zakázáno.

10.5 V areálu je zakázáno provozovat jiné sportovní aktivity, než je golfová hra.

10.6 Parkování vozidel návštěvníků hřiště je povoleno na místech k tomuto účelu určených. Provozovatel neodpovídá za zaparkovaná vozidla ani věci v nich zanechané. Skříňky v šatnách jsou určeny pouze k uskladnění civilního oděvu a případně běžných osobních věcí, jež si návštěvník nemůže nechat při hře při sobě, v žádném případě však k uskladnění cenností, dokladů, peněz, elektronických zařízení či jiných předmětů vyšší hodnoty. Provozovatel neodpovídá za ztrátu či zničení cenností či jiných předmětů vyšší hodnoty dle věty předchozí.  

10.7 Z areálu golfového resortu mohou být vykázáni návštěvníci pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek.

10.8 Návštěvník je povinen dodržovat pořádek v areálu golfového hřiště. V celém areálu, na všech volných prostranstvích a také na všech travnatých plochách, platí přísný zákaz odhazování cigaretových nedopalků a jiných odpadků.

10.9 Návštěvníci golfového resortu jsou povinni dodržovat tento Provozní řád, pokyny provozovatele hřiště a dále zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany. V případě porušení tohoto Provozního řádu, soutěžního řádu ČGF, hendikepového řádu ČGF, podmínek soutěží, Pravidel golfu nebo obecně přijatých zásad golfovém hry může být příslušná osoba vykázána z areálu golfového resortu bez možnosti náhrady uhrazeného hracího či jiného poplatku.

10.10 Odpovědná osoba resortu má právo omezit nebo zcela vyloučit přístup veřejnosti do areálu golfového resortu, uznají-li to za vhodné vzhledem k zabezpečení ochrany zdraví osob a zamezení škod na majetku provozovatele areálu nebo třetích osob.

10.11 Hráči a návštěvníci užívají zařízení areálu na vlastní nebezpečí a jsou odpovědní za škody vzniklé porušením provozního řádu. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou povinni neprodleně hlásit obsluze, na recepci nebo některé z odpovědných osob.

10.12 Provozovatel nezodpovídá za škodu na vybavení a soukromých věcech návštěvníků přinesených do prostor areálu.

 

 

11. Bezpečnostní opatření

 

11.1 V případě bouřky (i hrozící) jsou hráči a návštěvníci povinni okamžitě přerušit hru nebo cvičení, a urychleně se přesunout do bezpečí. Návštěvníci jsou povinni  okamžitě přerušit hru též v případě, že zazní zvukový signál sirény.

11.2 Návštěvník je všechny mimořádné události (úraz, poškození či ztráta věcí uskladněných ve skřínce) jakož i poškození hřiště či jiného majetku provozovatele bezodkladně ohlásit provozovateli.

11.3 Při potřebě první pomoci je na hotelové recepci v přízemí budovy k dispozici lékárnička vybavená dle platných předpisů a v souladu s poskytovanými službami resortu.

11.4 Hráč a doprovod jsou povinni počínat si na hřišti všeobecně ohleduplně a tak, aby neohrožovali zdraví svoje nebo ostatních hráčů, či osob na hřišti i v jeho okolí. Osoby pohybující se na veřejných cestách protínajících hřiště a osoby pohybující se v bezprostřední blízkosti hřiště mají vždy přednost před golfovou hrou z důvodu ochrany jejich bezpečnosti.

 

12. Účinnost

 

12.1 Tento Provozní řád je platný a účinný od 1.3.2018

 

Ve Zlíně - Kostelci dne 1.3.2018

 

Příloha č. 1 PROVOZNÍ ŘÁD DRIVING RANGE

Přiloha č. 2 MÍSTNÍ PRAVIDLA 2019

 

Odběr novinek z klubu / newsletter

Sem nic nepište!

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky. Ze zasílaní newsletteru se budete moci kdykoliv odhlásit. Více informací na mailové adrese: info@gclk.cz

Kontaktujte nás

Lázně 493, 763 14 Zlín 12
T: 577 152 168
E: info@gclk.cz