Rezervace hry

T: 577 152 168 (klub)
www.tycko.cz

Zásady ochrany osobních údajů - GDPR


PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Respektujeme soukromou a osobní sféru všech našich členů.

Golf Club Lázně Kostelec u Zlína, spolek (dále jen „správce" nebo „klub") prohlašuje, že s osobními údaji členů (subjektů údajů) je nakládáno na základě oprávněného zájmu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). V souvislosti se členstvím v klubu je tento oprávněn oprávněn na základě čl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR a podle § 3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. O podpoře sportu (dále jen „ZOPS") zpracovávat osobní údaje.

 

DEFINICE POJMŮ

Osobní údaj:
Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace, která se týká konkrétní fyzické osoby (subjektu údajů), ať už jde o identifikační nebo kontaktní údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa pobytu, rodné číslo, IČ/DIČ, telefonní číslo, e-mail, IP adresa, členské číslo hráče na serveru ČGF, nebo jiné číselní označení v samostatné databázi, údaje o fyziologii člověka, hrací hendikep, informace z fotografií a kamerových záznamů, sociodemografické údaje nebo údaje o jeho chování a preferencích.

 

Subjekt údajů:
Každá fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány.

 

Zpracování osobních údajů:
Jakékoliv nakládání s osobními údaji, např. Shromažďování, zaznamenávání, zpřístupnění, uložení, uspořádání, vyhledávání, pozměnění, použití, šíření apod. Např. Vedení evidence (elektronické i listinné) os stavu členské základny, placení členských příspěvků, výsledkových listin, hracího hendikepu, evidence udělených plných mocí, zaměstnanecká agenda atd.

 

Správce osobních údajů:
Jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

 

Zpracovatel osobních údajů:
Jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává pro správce osobní údaje, pokud ho tím správce pověří, a pouze ve správcem stanoveném rozsahu a ke stanoveným účelům.

 

Příjemce osobních údajů:
Jakýkoliv subjekt, kterému jsou osobní údaje poskytnuty.ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLUBEM

 

Správcem osobních údajů je Golf Club Lázně Kostelec u Zlína, spolek, IČ 26614979, se sídlem Lázně 493, 763 14 Zlín 12 - Kostelec, a Česká golfová federace, IČ 45251100, se sídlem Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník.

 

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Klub prohlašuje, že je v souvislosti se členstvím je povinen dle výše uvedené a platné legislativy a dále podle § 3a odst. 3 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu (dále jen „ZOPS") zpracovávat následující osobní údaje členů klubu (subjektů údajů):

 1. jméno a příjmení, titul
 2. datum narození
 3. rodné číslo
 4. adresa (u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství)
 5. e-mailová adresa
 6. telefonní číslo
 7. členské číslo ČGF
 8. herní hendikep (výkonnostní úroveň)

 

u členů z řad mládeže navíc ještě:

 • škola, kterou navštěvuje
 • jméno a příjmení, titul zákonného zástupce
 • adresa zákonného zástupce (u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství)
 • e-mailová adresa zákonného zástupce
 • telefonní číslo zákonného zástupce

 

Údaje uvedené pod body 2. až 7. jsou veřejně nepřístupnými údaji, které jsou chráněny heslem a jsou poskytovány pouze pro účely klubové evidence a evidence v rámci ČGF. Člen má právo kdykoliv překontrolovat své osobní údaje a požadovat po klubu jejich opravu, pokud neodpovídají pravdě.
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi a budou zpracovávány v informačním systému klubu a ČGF a budou použity pouze pro účely zpracování přihlášek, startovních a výsledkových listin, organizace hry golfu, vedení handicapu, tvorby žebříčků hráčů, zjištění výkonnosti hráčů, přehledů členské základny hráčů golfu pro ČUS, ČOV, MŠMT či pro jiné orgány a organizace, jejichž oprávnění je dáno právními předpisy.

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • vedení evidence členské základny ČGF na základě směrnic a rozhodnutí orgánů ČGF a s tím souvisejícím činnostmi: 

- evidence hráčů golfu včetně vedení handicapu;

- organizace hry golfu;

- o zpracování přihlášek, startovních a výsledkových listin turnajů či soutěží;

- tvorba žebříčků;

- zjištění výkonnosti hráčů;

- zpracování přehledů členské základny pro ČUS, ČOV, MŠMT či pro jiné orgány a organizace, jejichž oprávnění je dáno právními předpisy;

- zpracování přehledů pro orgány státní správy a samosprávy;

- zpracování pro účely dalších oprávněných zájmů ČGF.

 • vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi,
 • žádosti o dotace na základě § 6b ZOPS.

 

PŘÍJEMCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Z důvodu oprávněného účelu zpracování osobních údajů poskytuje osobní údaje subjektu údajů těmto správcům a zpracovatelům:

 • České golfové federaci,
 • Českému olympijskému výboru,
 • České unii sportu, příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy,
 • dalším příslušným orgánům státní správy a samosprávy,
 • GolferIS.cz, s.r.o. kompletní informace zde
 • TeeTime SE

 

DOBA ULOŽENÍ

Na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje 10 let, ode dne, kdy přestane člen vykonávat činnost, pro kterou je evidován/a.

 

V případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních údajů je znemožněno členství v klubu.

 

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 • Právo na odvolání souhlasu dle čl. 14 GDPR
 • Právo na informace a přístup k nim dle čl. 15 GDPRPrávo na opravu dle čl. 16 GDPR
 • Právo na výmaz dle čl. 17 GDPR
 • Právo omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 • Právo na přenositelnost čl. 20 GDPR
 • Právo vznést námitku proti zpracování údajů

 

Každý subjekt údajů má právo podat stížnost proti neoprávněnému nakládání s osobními údaji podle čl. 77 GDPR u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů).

Požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

 

Výše uvedená práva může subjekt údajů uplatnit písemně cestou: 

ŽÁDOST SUBJEKTU ÚDAJŮ

 

Celé prohlášení je také možné stáhnout ZDE.

 

Toto prohlášení je platné a účinné ke dni 25.5.2018.

 

 

Odběr novinek z klubu / newsletter

Sem nic nepište!

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky. Ze zasílaní newsletteru se budete moci kdykoliv odhlásit. Více informací na mailové adrese: info@gclk.cz

Kontaktujte nás

Lázně 493, 763 14 Zlín 12
T: 577 152 168
E: info@gclk.cz